صحنه ی گرفتن جایزه را در یو تیوب در بخش کامنت ها ببینید.