اگر امسال سیزده به در؛ ماهی های توی تنگ رو توی برکه و یا آبگیر و یا دریاچه انداختید که کار بسیار نیکویی است،اگر هم نشد که هیچ. امروز می خواستم چیزی براتون بنویسم که .بطور تصادفی به این نوشته ی زیبا برخوردم. خیلی به دلم نشست. توصیه می کنم بخوانید. همیشه که نباید ما حرف بزنیم. گاهی هم بهتر است  در سکوت بنشینیم و به گفتنی های دیگران گوش بدیم. به هر تقدیر ،نحسی از وجودتان به دور باد. شاد و خرم باشید.