ضمن ابراز ارادت به همه ی شهیدان راه ازادی؛ همه ی دلباختگان و دلسوختگان؛  خانواده ی  متوفی و وابستگان ،اهالی  شهرک آزادی و حومه که با مینی بوس در  مراسم ختم شرکت کردند و موجب گرمی مجلس و تسلی خاطر آن مرحومه ی مغفوره شدند

.

 

رحم الله من یقرا فاتحه مع الصوات