در نشانی جدید به بقیه ی یاران و اصحاب اندرونی بپیوندید.